Wie zijn wij?

In 2016 besloten Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad (SCPO), Stichting Openbaar Onderwijs Lelystad (SchOOL) en Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKO)
het initiatief te nemen en krachten te bundelen voor het onderwijsaanbod aan meer-en hoogbegaafde leerlingen. Geconstateerd werd dat iedere school op eigen wijze voorzag in een verrijkings-aanbod en dat de opbrengsten van deze inspanningen niet altijd tot het gewenste resultaat leidden.

Naast de specifieke onderwijsbehoeften die meer- en hoogbegaafdheid met zich meebrengt, blijkt in de praktijk dat het lastig is om een gedegen lesaanbod voor deze groep van omvang te organiseren. Enerzijds, omdat het leerlingenaantal die met de problemen van meer-en hoogbegaafdheid kampt marginaal is op een school en anderzijds vanwege de kennis over deze specifieke doelgroep. We gunnen leerlingen de kans om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en voldoende vaardigheden te ontwikkelen om tot leren te komen.