Welkom op de website van Lelystad Hoogbegaafd (LHB).

LHB is een arrangement binnen Lelystad voor hoogbegaafde leerlingen, ter aanvulling van het aanbod aan hoogbegaafde leerlingen op de reguliere basisscholen. Naast de specifieke onderwijsbehoeften die meer-en hoogbegaafdheid met zich meebrengt, blijkt in de praktijk dat het lastig is om een gedegen lesaanbod voor deze groep van omvang te organiseren. Enerzijds, omdat het leerlingenaantal die met de problemen van meer-en hoogbegaafdheid kampt marginaal is op een school en anderzijds vanwege de kennis over deze specifieke doelgroep. 

Bij LHB werken we in de eerste plaats aan de vaardigheden van leerlingen, zoals de executieve vaardigheden, het leren leren en de groeimindset. Bij LHB hebben leerlingen de gelegenheid ontwikkelingsgelijken te ontmoeten.

Lelystad Hoogbegaafd is een initiatief en een samenwerking tussen de drie grote schoolbesturen in Lelystad, Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad (SCPO), Stichting Openbaar Onderwijs Lelystad (SchOOL) en Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKO) . Ook voor leerlingen binnen Lelystad van andere stichtingen, is het mogelijk aan te melden en/of deel te nemen aan het arrangement van LHB. Naast de drie schoolbesturen is het samenwerkingsverband bij LHB betrokken.

Op deze website vindt u meer informatie over onze visie, ons aanbod en praktische informatie voor ouders en scholen.

Visie op HB

Hoogbegaafdheid is lastig te omschrijven. Een veelgebruikte definitie is: ‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, gedreven en nieuwsgierig van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.’ (Kooijman-Van Thiel, 2008) Hoogbegaafdheid is meer dan alleen een hoge intelligentie. In de praktijk heerst in West-Europese landen een opvatting van begaafdheid waarin aanleg een rol speelt, maar persoon en omgeving verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat (Van Gerven, 2011). Diverse theoretische modellen tonen schematisch aan wat hoogbegaafdheid is.

In het model van Mönks wordt naast de intellectuele capaciteiten ook de motivatie en de creativiteit genoemd. Waar deze drie samenkomen spreken we van hoogbegaafdheid. In het model wordt ook zichtbaar dat er factoren zijn die van invloed zijn op het tot uiting komen van hoogbegaafdheid. Een kind functioneert met zijn of haar kindkenmerken in het geheel van gezin, school en vrienden, welke invloed uitoefenen op het kind.Het Multifactorenmodel van Heller (Drent & Van Gerven, 2012) is een aanvulling op het Triadisch interdependentiemodel van Mönks en Ypenburg (1995).Naast begaafdheidsfactoren (zoals intelligentie) en niet cognitieve persoonlijkheidskenmerken (zoals motivatie en creativiteit), wordenook de omgevingsfactoren explicieter weergegeven, die van invloed zijn op de kans dat een kind komt tot prestatie op hoogbegaafd niveau (Drent & Van Gerven, 2012). Als schoolse omgevingskenmerken worden ‘kwaliteit van instructie’ en ‘groepsklimaat’ genoemd.Tessa Kieboom maakt onderscheid tussen het zijn en het denken van de hoogbegaafde leerling. Onder het denken valt het hoge IQ, met daarnaast vaak een groot creatief denkvermogen en een hoge motivatie of leergierigheid. Hoogbegaafdheid kenmerkt zich door gevoeligheid, een kritisch denkvermogen en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ook wordt de lat vaak hoog gelegd voor zichzelf en voor anderen, en is er vaak sprake van perfectionisme. Dat hoogbegaafdheid niet altijd gesignaleerd wordt, heeft mede te maken met dat er niet altijd tegemoet wordt gekomen aan het grote en creatieve denkvermogen van een hoogbegaafd kind, waardoor motivatieproblemen ontstaan en leerlingen kunnen gaan onderpresteren. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een leerling nooit dermate is uitgedaagd waardoor de hoogbegaafdheid niet is ‘aangewakkerd’.Dé hoogbegaafde leerling bestaat niet. Bij de signalering van hoogbegaafdheid kunnen de zes profielen van Betts en Neihart helpend zijn, zie figuur 5.Doelen LHB

Wat zijn de doelen van Lelystad Hoogbegaafd?•Leerlingen zitten goed in hun velen gaan met plezier naar school toe, daarmee bedoelen we zowel de reguliere school als de wekelijkse schooldag bij Lelystad Hoogbegaafd. Dit betekent niet dat ze alles leuk vinden, maar dat ze een positief beeld hebben van zichzelf, van school en hun plek daarin. Juist deze doelgroep is hierin kwetsbaar.•Leerlingen presteren op een niveau dat bij hun cognitieve, sociale en emotionele capaciteiten hoort. Ze zijn zich bewust van hun talenten en hoe die in te zetten. Ze zijn in staat om met frustraties en uitdagende stof om te gaan. Ze zijn voorbereid op de eisen die op het voortgezet onderwijs aan ze gesteld worden.•Leerlingen halen de kerndoelen: Leerlingen hebben een goede beheersing van de stof die in de kerndoelen omschreven staat. Hoewel we bij Lelystad Hoogbegaafd niet primair werken aan de kerndoelen, willen we wel bijdragen aan het behalen van de kerndoelen door de leerlingen te leren leren(leerkuil en groeimindset) en hun executieve vaardigheden te versterken. Ook biedt LHB hoogbegaafde leerlingen de gelegenheid om ontwikkelingsgelijken (peers) te ontmoeten.